关于人才的名人名言名句大全

2020-02-01 可可诗词网-中外名言名句 https://www.kekeshici.com

关于人才的名言名句,人才的名人名言,人才名言警句大全

一个人无论禀有着什么奇才异能,倘然不把那种才能传达别人的身上,他就等于一无所有; 也只有在把才能发展出去以后所博得的赞美声中,才可以认识他本身的价值。

〔英〕莎士比亚《特洛伊罗斯与克瑞西达》才干越高的人,其缺点往往也越明显,有高峰必有深谷,谁也不可能十项全能。〔美〕杜拉克 转引自 《宏观人才学》一群能干而又野心勃勃的人在一起工作,难免会对许多问题有不同的看法。

〔美〕戴维·科恩《追求卓越的管理》对于某些人才,必须允许他们各有千秋。

〔德〕歌德《格言和感想录》发现并培养人们的长处,要求他们在所擅长的各自岗位上创造出百分之一百二十的工作效率,这就是培养得力合作者的秘诀。

〔日〕德田虎雄《产生奇迹的行动哲学》当务之急是改变旧的凭资历的人事制度。〔日〕木川田一隆 转引 自 《世界名言录》人之有能有为,使羞其行,而邦其昌。

《尚书·洪范》小知不可使谋事,小忠不可使主法。

(战国)韩非《韩非子·饰邪》物舍其所长,之其所短,尧亦有所不及矣。

《战国策·齐策三》人皆可以为尧舜。

(战国)孟轲《孟子·告子下》听其言,迹其形,察其所能而慎予官,此谓 “事能”。

(战国)墨翟《墨子·尚贤中》良剑期乎断,不期乎镆铘; 良马期乎千里,不期乎骥骜。

(战国) 《吕氏春秋·慎大览·察今》尺之木必有节目;寸之玉必有瑕适。

(战国) 《吕氏春秋·离俗览·举难》吾任天下之智力,以道御之,无所不可。

(汉)曹操 转引自《三国志·魏书·武帝纪》造父,天下之善御者矣,无车马,则无所见其能。

(汉)韩婴《韩诗外传》卷5猛虎处深山,百兽震恐; 及在槛阱之中,摇尾而乞食。

(汉)班固《汉书·司马迁传》骅骝騄駬,一日而至千里,然其使之搏兔,不如豺狼,伎能殊也。

(汉)刘安《淮南子·主术训》鸾凤食粒于庭,则爱辱于鸡鹜也。

(晋)葛洪《抱朴子·博喻》神龙失势,与蚯蚓同。

(南朝·宋)范晔《后汉书·隗嚣传》不才者进,则有才之路塞。(唐) 韦嗣立 转引自 《新唐书·韦思谦传》人之才行,自昔罕全,苟有所长,必有所短。若录长补短,则天下无不用之人; 贵短舍长,则天下无不弃之士。

(唐)陆贽《陆宣公集》卷17因其材以取之,审其能以任之,用其所长,掩其所短。

(唐)吴兢《贞观政要·择官》虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

(唐) 韩愈《马说》人各有能有不能,有明有不明。若能为能,不能为不能,明为明,不明为不明,乃所谓明也。

(宋)陆九渊《与曹立之书》地薄者大木不产,水浅者大鱼不游。

(宋) 张商英《素书》常格不破,大才难得。

(宋)包拯 转引自《名言大观》拱默取容,以徇一身之利者,亦当罢而去之。

(宋) 包拯 《论委任大臣》宁可限于择人,不可轻任而不信。

(宋)欧阳修《论任人之体不可疑札子》用人不限资品,但择有材。

(宋)欧阳修《论学士不可令中书差除札子》用人者,无亲疏新故之殊,惟贤不肖之为察。其人未必贤也,以亲故而取之,固非公也;苟贤矣,以亲故而舍之,亦非公也。夫天下之贤,固非一人所能尽也,若必待素识其才行而用之,所遗亦多矣。

(宋) 司马光 《资治通鉴》天之生人,各有偏长。国家之用人,备有众长。然而投之所向,辄不济事者,所用非所长,所长非所用也。

(宋) 司马光《资治通鉴》文武之功,未有不以得人而成者也。

(宋)苏轼《省试策问三首·宰相不当以选举为嫌》才有长短,取其长则不问其短;情有忠伪,信其忠则不疑其伪。其意曰: 我以其人长于某事而任之,在它事虽短何害焉?我以其人忠于我心而任之,在它人虽伪何害焉?

(宋) 王安石 《委任》龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺。

(明)吴承恩《西游记》28回三军易得,一将难求。

(明) 罗贯中 《三国演义》70回取人之直恕其戆;取人之朴恕其愚;取人之介恕其隘; 取人之敏恕其疏; 取人之辩恕其肆;取人之信恕其拘;所谓人有所长,必有所短也,可因短以见长,不可忌长以摘短。

(明)吕坤 转引自《仕学正则》贤才,国之宝也。(明) 朱元璋 转引自 《明史·选举志》不知人之短,不知人之长,不知人长中之短,不知人短中之长,则不可以用人,不可以教人。

(清)魏源《默觚下·治篇七》宽收严试,久任超迁。此八字,用人之良法。

(清)陆世仪《思辨录辑要·治平类》要创造一种环境,使拔尖人才能够脱颖而出。改革就是要创造这种环境。人才是有的。不要因为他们不是全才,不是党员,没有学历,没有资历,就把人家埋没了。

邓小平《一九八五年科技工作会议讲话》